Name Degree Award Date
Guo Jian
14-May-2011
Martianus Frederic Ezerman
13-Jul-2011
Feng Yongqi
11-Oct-2011
Jia Yan
10-Feb-2012
Zhang Liangfeng
02-Mar-2012
Zhang Yun
09-May-2012
Dau Son Hoang
06-Jun-2012
Wei Lei
02-Jul-2012
Zhang Luchan
11-Sep-2012
Chen Jie
10-Apr-2013
Nguyen Phuong Ha
10-Apr-2013
Jin Lingfei
10-Jun-2013
Tang Zhaohui
12-Jun-2013
Romar Basillaje Dela Cruz
18-Sep-2013
Nguyen Ta Toan Khoa
To be supplied
Yeo Siang Jing Anderson
02-Jul-2013
Lin Fuchun
To be supplied
Ma Liming
To be supplied
Yang An
To be supplied
Kiah Han Mao
14-Feb-2014
Eldho Kuppamala Puthenpurayil Thomas
To be supplied